Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
10 articles on this page
Yn Nyffrjn Teifi

Yn Nyffrjn Teifi. (G«n Jon T Own). LLANGYNLLO .—Dydd Sadwrn, wythnos i'r diweddaf, yn Eglwys Sant Cynllo, cad- wyd gwasanaeth ooffadwriaethol i'r di- weddar filwr dewr. Capt. Kemeya Arundel Lloyd, unig fab Syr Marteine a Lady Lloyd, Bronwydd. Fel y gwyddis syrth- iodd fel gwron dowr yn mrwydr y Somme. Yr oedd yr eglwys yn orlawn o gynrych- iolwyr pob dosbarth ddaethant ynghyd i ddangos eu parch i goffa'r dewr a'u cyd- ymdeimlad a'r teulu galarus. Cymerwyd y gwasanaeth gan y Parch. E. 0. Jones, rheithor, a'r organydd oedd Mr. Harold Malkin, Caerfyrddin, yr hwn a chwareu- odd 'March Funebere' (ChopiL). Gwas- anaeth syml, e.ffeithiol, a dwys ydoodd, a ohanwyd emynau gwir dariwiadol. Can- wyd yr unawd '0 rest in the Lord' gan Madame Grainger Davies. Ar y diwodd canwyd yr Anthem Gened 1 aethol. Oddi- wrth lythyrau swyddogion oi adran gwelir iod gair uchel iddo fel swyddog cy- meradwy, milwr dewr a defnyddiol. YILWROL.- Yn mhlith y rhai ydynt wodi bod adref am dro yn ddiweddar gwelwyd Corporal Evan Powell, C.M., Felindre, a Pte. Harry Evans, Cefnllech- clawdd, Llangeler. Mae Mr. David John JoneB mab Mr. a Mrs. Daniel Jones, Shop, Llangeler, wedi uno a'r fyddin. Mae Lieut. T. J. Davies, Aberbanc School House, adref am sedbiant. Mae yntau wedi myned drwy gwrg ei ymarferiad fel swyddog. Cofir iddo dderbyn ei ddyrchaf- iad wedi bod ar faes y frwydr yn Ffrainc. Yn AcHos DA.—Ceeglir yn rheolaidd yn arclal Penboyr at garcharorion rhyfel. Z5 At yr un arncan gwnawd casgliad cyffelyb yn irthlwyf Llangeler, a deallwn eu bod wedi gwneyd yn eithriadol o dda. LLANGELER.-Prydnawn Sul, wythnos i'r diweddaf, yn Eglwys Sant Cieler, caf- wyd gwaaanaeth i blant y tair Ysgol Sul- Li-angeler, Capel Mair, a St. James. Ad- roddwyd penodau gan rai o'r plant, ac awd trwy y pwnc yn ddymunol iawn. Holwyd hwy gan y Parch. D. Davies, curad. Canwyd tonau swynol iawn gan y plant dan arweiniad Mr. Tom. Jones, ieu., Panthwn. Yr organyddea oedd Miss Jones, Derw Mills. Cafwyd gwasanaeth da, a dymunol ydyw cael fod eystal syrw yn cael ei dialu i'r plant.. ABWKRTHIANT.—Dydd LInn, wythnos i'r diweddaf, yn Blaendyffryn, Bangor Tefi, cadwyd arwkrthiant o anifeiliaid perthynol i Mr Thomas Jones, Troedyr- hwch. Yr oedd torf o bell ac agoa wedi dod yn nghyd. a chafwyd prisiau da, am greaduriaid tedlwng. Mae enw Mr. Jones yn boblogaidd trwy ranau eang o Gymru fel gwr wyr wir worth anifail da.. PERSONOL.—Pleaer oedd gan bawb weled Stoker Johnny Davies, Pantmelyn, Pen- boyr, adurf am dro. Mae ef wedi bod gyda'r Llyngies ar y 'Kent' o ddyddiad oyntaf y rhyfel, a bu yn mrwydr Ynyaoedd Falklands. PBIODAS.—Yn Eglwys Sant Llawddog, Penboyr, ddydd Sadwrn, unwyd mcmn flan briodas Miss Mary Williams, metrch Er Wm. Williams, Ammanford, gynt o Spring Cofctagtt, a Mr. Eben. Jones, Oaetrau, mab Mr. Richard Jones, Panteg. Rhoddwyd y wraig ieuano gan -ei hewythr, lMr. James Williams, Brynbodw. Yr oedd y parti yn cynwys Miss Williams, Brynbedw, a'r Meistri Eben. JODØJ, Maesyfelm, a David Richard Jones, Glyn- teg. Gweinyddwyd y seremonx gan y Parch. D. Jenkins, rheithor. Dymunir Yn dda. i'r par ieuanc, a bydded eu bywyd wriodasol yn orlawn o'r bendithion pwaf EiN Mitwra.—Dydd Sadwrn diweddaf, yn Ysgoldy Folindro, cafwyd. arwerthiant llwyddianus o roddion ar gyf«r cymdeith- aeau yngiyn a'r rh^el. Yr oeda yn syndad gwefed swm a gworth cymaint am- rywiaioth o roddion. Mae parch yn ddy- ledus i Mr. H. E. George, Brynteifi, am i wasanaeth rhad fol arwerthwr. ABERBANC.—Yr wythnoe ddiweddaf, taiodd. Mr D. Thomas, B.A., Arolygwr yr ysgolion, ymweliad ag Aborbanc ac ysgolion ereall yn y cylcih gyda'r dyben o ffurfio mudiadau lkol i gael anpu i gronfa v rhyfel Gwna Mr. Thomas waith rhag- orol yn ei apeliadau at i'r werin gynilo a gpeod ariart ar log gyda'r Llywodraeth. Hyderir drwy'r plant, athrawon, ac oelodau o'r pwyllgorau olcuo llawer o'r bobl ar y pwnc a dwyn adref atynt ddif- rifbldeb a phwysigrwydd yr apel a'r angen am gydweithredjad teymgarol. CENHADAETH.-Ma.e y gwasanaethau Cenhadol wedi troi yn IIwyddiant yn y parthau hyn. Yn Llanfairorllwyn cafwyd oynulliadau rhagarol gan Fioer Ystrad- gynlaia. Yu Llangeler, y Sul, cafwyd gwasanaethau gwresog. ac anerchiadau rfeagorol gan y Parch. Gruffydd Thomas, fioer Dewi Sant, Caerfyrddin.

0 Ln y Fersey

0 L&n y Fersey- GOSOD KEWN MEDDIAvr.-Ar y 19eg o Hydraf gosododd yr Arglwydd E«gob y Parch. D. B. B-ngtues micwu moddiant o fyw Dê-wi Sant. 'Yr oedd yn bre- smal v Paffcsfe, Canon Rich, Fioar St. Margaret, AivfieJd, yn gweithrodu fel owin i'r ifegok; yr Hybarch Arch- ddiaoon How son, yr hwn a draddododd y breige^t Pascfel. W. Bt. Jordan, Ficear IP^rfieW, amryw areiii o oflfeinakl a lleyg-ddarlletnwyr. Llafarganwyd y gwas- anaeth gan y Parch. Jainee Salt, o Lan- dinorwig, yr hwn a ddangoeodd ei fod yn Gymro twymgalon. Digwyddai ddyfoo. i fyny i'r ddinaa ar fuanea am; y diwrnod, ond pan glywodd fod cydwladwr iddo yn caolj ei aefydlu yn fugail ymhlith eetron- iaid, penderfynodd i aros ae i babellu dros y nos. Er mai yn Nghymraog yr aetli drwy y gwaaanaeth, tedmlai yr offeiriaid Saesneg wrth rym hyawdlodd y Cymro o Landinorwig, yn enwedig pan yn darllen y llith, a sylweddolent eu colled trwy fiethu 4eaR iaith Gardd Eden ac iaith angylion Duw. (Pa aynwyr sydd mewn ceisio dirnad mad yn Saesneg, e.g., y I sderyd angylion. Mae Saeaneg yn ddigon da i redegfeydd ceffylau, comic songs, a cheap Jacks). Cafwyd pregeth rymua gan yr Archddiacon, yr hwn a deimla yn gynhes at y Cymry. Modr ychydig o'r iaith, a diweddodd ci bregeth mewn Cym- raeg croew. Sylwodd ar ragoriaethau y Galatiaad, y rhai,-medd efe, oedd y Cymry y dyddiau hyny. ac wedi canu ein uchel- glodydd fel oencdl, gwasgodd arnom i ddefnyddio y rhagoriaethau hyn i hyr- wyddo gwaith teyrnas Dduw. DIOLCHGARWCH AM Y CYNHAUAF.—Mae y tair Eglwya wedi cynal eu gwyliau o ddiolchgarwoh. Cafwyd cynulliadau da, canu gwresog, ac addurniadau dætlus. Prcgcthwyd yn Eglwys Dowi Sant gan y Parch. T. H. Hughes, Ficor Blaenau Ffestiniog; yn Eglwys St. Asaph, gan y Parchn. Jacob Hughes, Birkenhead; T. Dinsdalo Young, Walton; Mr. Wynne Llioyd Jones, o Goleg St. Aidan, a'r Ficcr. Yn Eglwya St. Deiniol, gan y Parchn. Albert Lewis, Llanrug; Jacob Hughes, a'r Fioer. HELP O'R HEN WLAD.—M&o Cyngor Eglwysig Eglwys Dowi Sant wedi pemder- fynu cael gwasanaethau arbenig bob rhyw dri mis, ac i wahodd offedriaid o Gymru i'n cynorthwyo. Bydd clywed y noges yn cael ed thraddodi gan 'febion y Daran' o Gymru yn ysprydiaoth i ni fel Cymry oddi cartref. Peidied yr offedriaid a nacau dyfod. Edryohent ar hyn o waith fel cyf- leusdra i ddweyd gair o btaid y Medstar. CA8GLIADAU CENHADOL AM Y FLWYDDYN. -Mae Report Bwrdd yr Esgobaeth newydd ddyfod i law, ac, yaywaeth, mae'r casgliadau zC500 yn is na'r Ilynodd. Dyma grynhodeb o'r gwaith:—C.M.S., LIO,585 13s. 2c.; S.P.G., £2,014 3s. lIe.; Cien- hadaethau ereill, X2,583 Os. 3c. Cyfan- swm, £ 15,182 17s. 4c. Sr. AsAPH.-Er nad oee yma gnrad hyd yn hyn, nid yw'r gwaith yn dioddef. Yn wir, ni welwyd yr Eglwys etrioed yn fwy llewyrfihus, a hyn sydd i'w briodoli i yni a dyfalbarhad ein lleyg-gurad, Mr. S. Jones-Parry. Cyflawna ei waith bugeiliol yn ddi-dal, a hyny am ei fod yn cara ei Eglwys. Nid oes undyn yn y tair Eglwys yn fwy ei barch nag ef. a hyny yn rhin- wedd yr aberth a ddengya dros achoe Iesu Grist. Oarai ei luaws cyfedllion glywed ei fod wedi ei lawn urddo, ac yn ddiddadl tedlynga hyny, a byddiai yn gredit i'r Eglwys^ GWTLYM MATHAFABN.—Mae cyfaill, y bardd o Eglwys St. Deiniol, ar hyn o bryd yn cynorthwyo ein brodyr Cymreag yn Manoednion. Maent yno hob gaplan ar hyno bryd, a gobodthio pan yr otholhnt gaplan y cant un wrth fodd Duw a'u bodd hwythau. —Esgrnr.

DEONIAETH ARFON

DEONIAETH ARFON. CAERNARFON. Anrhegu.—Dydd Sul, yn Ysgol Sul Eglwya St. Mair, anrhegwyd Mr. a Mrs. Fred. Davies gan y cor a. 'marble time- piece' ar achlysur eu priodas. Yn abaen- noldeb y Parch. D. Morris Jones, cyf- lwynwyd yr anrheg gan Mr. Thomas Jones, arolygwr yr Ysgol Siil. Mr. Daviee ydyw organydd Eglwys St. Mair. Tabytty Bryn, Seiont.—Dydd Sul, cyn- haliwyd yr wyl o ddiolchgarweh am y cynhauaf yn yr ysbytty uchod. Yr oedd y trefniadau o dan reolaeth y Parch. D. Morris Jones. Darfu i gor Eglwys Dowi Sant, o dan arweiniad Mr. R. Roberts, ddadganu y cantata, 'Lord of the Har- vest (Lane Frost) a. -chaniadau ereill addas i'r achlysur. Dadganwyd yr unawdau gan Miss Blodwen Williams, Miss Ada Row- lands a Mr: T. H. Hughee. Cynorthwy- wyd gan Mr. J. Williams, Newborough Street. Cyfeiliwyd gan Miss Hamer. Y GenhodaefJi Gemdlwthol.—Yn ddi- weddar cynhaliwyd dau gyfarfod o'r rhai sydd yn cynorthwyo gyda'r Genhadaeth. Ymddengya fod yna ddarparu ar y llinell- au priodol ar gyfer y Gfenhadaeth agos- haol. Rhoddir gwahoddiad cyncs i ereill sydd yn barod i gynorthwyo i ddyfod i'r cyfarfodydd hyn. Gobeithio y bydd i bob aelod Eglwysig ystyried y dylai wneyd rywbeth i hyrwyddo achos mar bwysig. Tywylln y Flenestri.-Y mae y gwaith o dywyllu ffenestri yr holl Eglwysi wedi ei orrphen, ac eithrio Llanbeblig. Y mae y ffenestr liwedig yn gogledd-ddwyrain yn gwisgo yr un Yiwiau o hyd. Y 'sidesmen' ddarfu wneyd y gwaith i gyd yn Eglwys Dewi Sant. Yn wir i chwi y mae ambell i cglwATB' yu meddu ar 'sidesmem' rhagorol, rhai sydd yn bared i wneyd yr hyn sydd y yn en gallu i gynocrthwyo yr offeiriaid. ond mewn eglwysi ereill nid ydynt ond cam yn unig, a dim braidd o wadth vn cael ei wijeyd. CSiwi 'ftidecmen' efelychwch rhai Th-wi Siant, Caernarfon. -tri o ddiagyblion y ulDewi Sant Feiblau ar on hymad- awiad o'r plwyf. Dyma'r enwau: John, Catherine Mary, a Walter Williams. Go- beithio y bydd iddynt wneyd defnydd priodol o'r rhoddion yma. Diolchgarwch am y Cynhauaf.-Y gweinidogion dyeithr oedd yn gwasan- aethu gwyl y cynhauaf oedd y rhai can- lynol :-Parchn. D. E. G. Lloyd, caplan H.M. Prison, Nottingham; R. W. Lloyd Jones, Bala; W. G. Jones, Llangian, a H Williams, Ynyscynhaiarn. Rhodd.-Rhodclodd Mr. Trevor Hughes swm anrhydeddus at Eglwys St. Mair yn ddiweddar. Y mae y cyfan yn awr yn £1000. Yn wir, nid oea diwedd ar gared- igrwydd Mr. Trevor Hughes. Penrhosgarnedd. H. JONES.

DYFFRYN ARDUDWY

DYFFRYN ARDUDWY. Trwy farwolaeth Richard Owen, Ty'ny- pant, mae Eglwys Llanenddwyn wedi oolli aelod defnyddiol. Yr oedd efe yn hen Eglwyawr ffyddlon ao egwyddorol, yn barod bob arnser i gefnogi gwaith yr Eglwys. Bu yn warden eglwysig Llanen- ddwyn beth amser yn ol, ac yr oedd yn un o'r 'sidesmen' eleni. Ychydig ddydd- iau cyn iddo farw gwelwyd ef yn ngwas- anaeth mawr Cenhadon yr Archesgob yn Mhorthmadog. Dyn o gymeriad da oedd ein cyfaill, ac fe fydd hiraeth cajon gan lawetr ar ei ol. Claddwyd ei weddillion marwol yn mynwent Llanenddwyn dydd Sadwrn, Hydref 21ain. Huned mewn hedd. Dydd Sadwrn olaf y mis diweddaf cyn- haliwyd cyngerdd o radd uchel yn yr Ystafell Eglwysig gan aelodau Cymdeithas y Merched. Yn y rhan gyntaf cafwyd ad- roddiadau a chaneuon, ac yn yr ail per- ffornxiwyd 'Jane Annie,' awdures yr hon yw Miss N. Prioe, merch Rheithor Mach- ynlleth. Cafwyd swm sylweddol tuag at brynu uwyddau a gwlanen i'r milwyr a morwyr o'r plwyf. Mae cyfarfodydd y plant a dosbarth- iadau Beiblaidd wedi dechreu edsoes yn nglyn a'r ddwy Eg'wys. Hyderwn iddynt fod yn llwyddianus fel arfer. Mae ein parchus Reithor yn ysgrifenu llith i'w ddodi gerbron pob Eglwyswr yn y plwyf ynglyn a'r Genhadaeth bresenol. Yn sicr, fe ddarllenir pawb yr epistol gyda hyfrydwch a difrifoldeb. Holiwyd aelodau yr Y sgol Sul ar Faes Llaiur apwyntiedig yr Esgobaeth y SuI. diweddaf gan y Parch. W. J. Williams, curad, Caergybi. Boddlonwyd yr arholwr yn ddirfawr gan yr atebion parod.

Ffeitbiau Oyddiol

Ffeitbiau Oyddiol. Cyflenwir Llawer gan Llanbedr. DYMA UN ARALL 0 ST. THOMAS STREET. Beth sydd yn gwneyd i fyny ffaith? Onid digwyddiad neu fynegiad a ellir ei brofi? Pa brawf a hawlia Llanbedr? Mae gan Lanbedr eisieu enw a chyfeiriad y wraig o Lanbedr a wnaeth y mynegiad canlynol:- Boed i bob darllenydd farnu yn anni- bynol. Ar Ionawr 3ydd, 1913, dywedodd Mrs. M. Davies, 9, St. Thomas Street, Llan- bedr :Pa bryd bynag y oawn anwyd, sylwn fod fy elwlenod yn cael eu cyffwrdd. Pan blygwn, yr oedd yn anhawdd iawn ymsythu drachefn oherwydd y poenau llym yn fy nghefn. "Yr oedd fy nghefn yn waeth ar ol di- wrnod o olchi, ac yr oedd fy mhen yn boenus. Oefais ymosodiadau o syfrdan- dod, a pihwyntiai arwyddion ereill at an- hwylder yr elwlenod. "Ond da genyf ddweyd fy mod wedi dar- ganfod meddyginiaeth effeithiol yn Doan's backache kidney pills. Ar ol cymeryd y rhai hyn, teimlwn fy hun yn Ilawer iawn gwell; rhwyddhawyd fy nghefn, a hefyd fy mhen. Yr wyf wedi hysbysu fy nghyd- nabod am y lies a wnaeth y peleni i mi. "(Arwyddwyd) M. DAVIES." Ar Chwefror lleg, 1916 dros bedair blynedd yn ddiwedclarlUywedodd Mrs Dr,viea:- "Nid yw fy nghefn yn fy mlino yn awr, ac yr wyf yn cadw yn iawn ymhob ystyr arall. Da iawn genyf bob amser ddweyd gair da am beleni Doan." ,Mae anwydau ac oerfel yn taflu baioh trwm ar yr elwlenod, gan eu bod yn cau i fyny y chwys-dylliau, fel y mae yn rhaid i'r anmhureddiaiu a ddylxxnt fyned allan drwy y croon gael eu hymlid drwy gyfrwng yr elwlenod. Anwyd, felly, yw un o achosion mwyaf cyffredin anhwyl- derau difrifol yr elwlenod a'r yswigen, ac y mae yn angenrheidiol i gymeryd dognau o Doan's backache kidney pills pan yn gwellta oddiwrth anwyd neu yr anwydwst. Bydd i hyn gynorthwyo yr elwlenod gyda'r gwaith ychwanegol a osodwyd arnynt, a'ch amddiffyn rhag ymcoodiadau o boen yn y oefn, crydcymalau, dropai, grafol, ac an- hwylderau dyfrol poenus. Pris 2s. 9c. y blychaid; ar werth gan bob masnaohwT, nou i'w cael oddiwrth Foster McClellan Co., 8, Wells Street, Oxford Street, London, W. Peidiwcb gofyn ani backache or kidney pills,- gofynwch yn bc.ndant am Doan's backache kidney pills, yr un 'fath rai ag a, gafodd Mm. Davies.

Advertising

Mynw y PERL ymhob tif yn Ngbymrn.

LLANRHAIADRMOCHNANT

LLANRHAIADR-MOCHNANT. CLADDIEDIGAr&TH.-Dydd Mercher, yr wythnos ddiweddaf, oedd dydd claddedig- aeth y diweddar Miss Evans, Tanypiatyll, yr hon oedd wedi cyrhaedd ei 69 oed. Daeth nifer fawr o'i pherthynasau ynghyd a gweinyddwyd yn y ty, yn Eglwya Llan- rhaiadr, ac wrth y bedd gan y Fioer (Parch. J. Silas Evans). Yr oedd yn hanu o deulu gwir Eglwysig, ac yr oedd hi yn Eglwyswraig gadarn.' Gan ei bod wedi ei geni a'i magu yn y,ty gerllaw y Pistyll- Rhaadr bydenwog yr oedd yn adnabyddus i filoedd o bell ac agos, ac yr oedd ar hyd ei hoes wedi bod yn darparu lluniaeth i'r miloedd ymwelwyr. I'r rhai sy'n gyfar- wydd a. gweithiau George Borrow bydd yn ddyddorol iddynt ddarllen am ei rheni a'i chwaer 'a. handsome young girl of about thirteen' yn ei 'Wild Wales,' tud. 397-- 401, 'Everyman's Library' Series. Y GENHADAETH GENEDLAETHOL.—Dydd Iau, Tachwedd 2il, aem 2.30, cafwyd gwaaanaeth ac anerchiadau bendithiol neillduol. Gorymdeithiodd chwech 0 offeiriaid y Ddeoniaeth yn eu gwenwisg- oedd, sef Ficeriaid Llanfechain, Llan- gedwyn, Hirnant, Llanfihangel, Pen- bontfawr, a Llanrhaiadr, a chafwyd y gwasanaeth penodedig ar gyfer y Genhad- aeth Genedlaethol a phedair o anerchiadau grymus. Yr oedd cynulleidfa dda. yn bresenol. Mae y Gtmhadaeth yn aewr yn cael drws agored yman. phawb yn Hawn brwdfrydedd ac yni. Cynhelir cyfarfod- ydd o wahanol1 natur. bron bob dydd o'r wythnos. 'Cenad yr Esgob' i'r plwyf hwn yn y tair Eglwyydyw y Parch. W. Morgan, B.A., R.D., Rheithor Manafon, sef y bardd enwog Penfro. Disgwylir ar- ddeliad mawr a bendith barhaol ar ei wednidogaeth yma. yn yr wythnoe gyntaf yn mLs Rhagfyr.

EGLWYSWRW

EGLWYSWRW. GWASANAETHAU Y GENHADAETH.—Cyn- haliwyd y Ge-nhadaetb Genedtaethol yn y plwyf hwn ddydd Iau a ddydd Gw-ener. y 26ain a'r 27ain o Hydref. Yr ydym wedi bod yn parotoi am fisoedd ar ei chyfer, trwy fod y fioer, y Parch. D. L. Daniel, wedi bod yn traddodi anerchiadau bob noft Sul ar ol y gwasanaeth er egluro ed ham- can a'i dibenion. Rhanwyd pamphledi galluog Efrog a Dyfrig yma hefyd, heb anghofio gweddio llawer ar ei rhan. Oawsom 'Ddydd Tawel' yma hefyd, yn mis Awst, dan athrawiaeth y Parch. D. Jenkins, rheithor Penboyr. Dydd Iau a ddydd Gwener yr oedd gweinyddiad o'r Cymun Bendigaid am 8 yn y boreu, gwas- anaethau cenhadol am 10.30, 2.30, a, 6.30 yn ystod y ddau ddiwrnod. Cyn- haliwyd gwasanaeth dydd Iau am bedwar i wragedd a. merched. Y oenhadwr oedd y Parch. E. Lloyd, rhedthor Oei Newydd^ a cihyflawnodd ei ddyledswyddau yn ar- dderchog. Cafodd ei gynorthwyo yn amryw o'r gwasanaethau gan y ficer. Dadganwyd yr emynau o lyfr gwasanaefcft y Genhadaeth yn swynol iawn, Miss H. Whte, organyddes, yn cyfeilio. Oatwyj gwasanaethau da, a chynulledfaoedd 11 u- osog er fod yr hin yn anymunol iaiwn ddydd Gwieneir. Bu teuluoedd caredig y Ficerdy, Glandwrganol, a Sergeant's Inn, fel arfer, mor garedig a rhoddi bwyd i bawb. Bendith ganlyno wasanaethau mor lewyrchua. YMWELTAD.-DA oedd gan bawb weled .Pte. J. Davies, Trewylim Isaf, gartref am ychydig ddiwrnodau o faes y frwydr. Aden Duw fyddo drosto eto, ar 01 ei ddy- ohweliad, yr un fath ag y mae wedi bod yn y gorphenol. WEDI EI GLWYFO.—Drwg genym glywed fod Pte. Ben. Evana, C&ibin, wedi glwyfo. Yr oedd yn un o aelodau yr Eglwys a'r Yøgol Sul yn y lie hwn. Go- beithio y oaiff wellhad buan yw ein dy- muniad un ag oll.-B.W.P.

BRYNCRUG TOWYN

BRYNCRUG, TOWYN. UNDEB Y MAMAU.—Prydnawn dydd Iau, Hydref 26ain, cynhaliwyd gwasanaeth yn Eglwys Bryncrug i aelodau Undeb y Mamau. Daetb. llawer iawn o famau o Bryncrug a Llanegryn it gwasanaeth. Traddodwyd yr anerchiad, yn seiliedig ar Diarhebion xxii. 6, gan y Curad-mewn- gofal. Ar ol y gwasanaeth caJwyd gwledd o de a bara britih yn y Peniarth Arms Hotel, yr hwn a roddwyd trwy haelionua- rwydd Mrs. Williams, gwraig yr Arglwydd Esgob, i'r hon y diolchwyd ar ran yr aelodau gan Mists Pughe. BEDYDD.—Nos Tau, Hydref 26ain, bed- yddiwyd Mary a Hefin, plant bychain Pte, a Mrs. Jones, Tai'r Felin. Gweinyddwyd ar yr achlysur gun y Parch. Noel Wil- Hams.

CILCENNIN

CILCENNIN. EIN MUAWYR.- Ymadawodd dau 01n bechgyn ieuainc o'r wlad yma i-Ffrainc, sef Pte. Wm. Williams, Newgate, a Pte. Evan Williams, Felin. Eiddunwn iddynt bob llwyddiant. Y GENHADAETH GENEDLAETHOL. — Y mae y fioer yma wedi bod wrthi yn brysur yr wythnos ddiweddaf gyda'r Genhadaeth yn y lleoedd canlynol :-Llandde-wi-brefi Llanbadarn-odwyn, Gartheli, a Bet-twe Leici. Dywed ei fod wedi cael gwasan- aethau rlragorol ymhob un o'r lleoedd uohod, ond dywed mai yn yr EgJwyø Iafrtf ohonynt, sef yn Llanbadarn-odwyn, y teimlwyd yr Ysbryd fwyaf yn gweithio. Na ddigalouwn ninau yr Eglwysi bychsun, cawn yr Ysbryd OR y byddwn yn barod itw dde,rbyij.