Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
6 articles on this page
Advertising

1 YR HAUL. I i CYNWYSIAD AM \.WbT. Y Mis. | Catwg Sant a'i Amserau. t Dyrcbafaf fy Llygaid i'r Mynydd-? oedd. i Qolygwyr vr 11 Haul "-Elis Wyn o Wyrfai. i Bwrdd y Golygydd. Yr Oenig Unig. Adolygiadau. Llyfr y Barnwyr. Tôn-" Treiorwertb.' I O'r Arsyllfa. Nodion Eglwysig. Y Gongl Ddifyr. Manicn.

Advertising

mi Y PLANl CYNWYSIAD AM AWST. Dadleuon M,.igi Jones. Yr Eglwja a'r Gwaith Cenhadol, Hynt Hwyrddydd Haf. Rhai o Ddyddinu Mawr Taffi. Ymweliftd â'n Cefodryd (gyda Darluniau) Dedwyddyd. Y Septuagint. Yn y Ffair. Y Parch. John Jones (gyda Dar- lun). Blwyddyn o Ryfela. Y Gorlan Dramorol (gyda Dar- lun). T6u i Plant. Dalen Dirwest. Campau. Yr Eglwys a'r Enwadau yn y Rhyfel. Y Gystadleuaeth. Beth mae yr Eglwyn yn ei Wneyd. Y Paganiaid Bach Duon. Perlau y I Perl.' Barddoniaeth. Llithiau Priodol am y Mis.

I MAES LLAFUR ADFENT 191519161

MAES LLAFUR. ADFENT 1915-1916. I.-Y Dosbarth (a) Yr Hen Destament. J Cyntaf. I. Samuel (rhannau). Y w«jg Egitwydg, Umpetir. (b) Esboniad gan y Parch. E. H. GRIFFITH, Rheithor Llan- gadwaladr, Bodorgan, M6n. Prisdrwy'r Posl—I copi, is. 8c,; (b) Y Testament Newydd. 6 copi, 8s. 6c.; 12 copi, 16". rw cael yn unig V ST 'eAftl o-f ur Fnh oddiwrth yr Awdwr. ■ f tpiSXOI ax yr |_|awjyfr j> Oymmun Bendigaid gan y larch. J. esiaid. I YVHELDON GRIFFITH. Pris ~i copi, 3c.; 6 copi, is. 4c.; 12 copi, 2s. SC" y cludiad yn rydd, S.P.C.K. Depot, Bangor. (c) Y Llyfr Gweddi. (r(J Nodiadau ar y Llyfr Qweddl gan y Parch. H. 1.. V DnnHio-9 ifi JAMES, M. A. Pris, is. 9c.( neu t>. 6c. y ctysin. Y Cymmun benaigam. Y Wasg Eslwysif, Lampeter. „ Gwers Lyfr, Rhif I., oddiwrth y Parch J D JONES, II.—Yr Ail Gwersi ar gyfcr OOP SUl. I St. Deiniol's Vicarase, Bangor, Pris—1 copi, ndAfiharfh Wedi eu cyfaddasu gan y 8c: 3 copi, 4». 9c.: 6 copi, ps 12 copi, 16s., y cludiad Parch. OWEN THOMAS, Tydweiliog yn rhydd- Parch. T. C TONES, B.A., Llangelynen Llawlyfr i'r Plant gau y Parch J. WIIKLDON GRIFFITH, r. T J, XTr. I* w a t 1 e lie. yr un 8c. am 6 copi, is. ?c y dw.in, y cludiad yn S. J. EVANb, Ysw., M.A., Llangefni. Anfoner at y Parih. J. D JONBS III.^—Y Trydydd Qwersj eray] ar gyfer 50t> Sul yn yr un gyfrol (Gwers Lyfr, Rhtf I.) Ddosbartn. IV.—Plant ^rOS Y Catecism o'r dechreu hyd ddiwedd y Crynodeb o'r Credo. Gwersi syml allan o'r 6 Oed—O Hen Destament a'r Newvdd. dan 8 oed. V.-Plant 0 Y Catecism. Y Credo a Gweddi'r Arglwydd. Gwersi syml allan o'r Hen Destament dan 6 oed. I a'r Newydd. 0 1 I Gadawir i Attirawon y Dosbarthiadau o dan 8 oed ddosrannu y gwahanol hanesion, a'u hadrodd wrth y plant fel y gwelont yn oreu. Dylid dcfnyddio iaith svml a pheidio ceisio myned trwy ormod o'r hanes mewn gwers. J, D. JONES, Yigrifenyddyr Undtb. IV. (a) V Catecism o'r dechreu hyd ddiwedd y Crynodeb o'r Credo. (b) YR H&N DESTAMENT :— (1) Hanes Dim yn Creu'r byd. (3) Yn cael eu temtio ac yn syrthio. I Gene,j, i._m (2) Adda ac Efa yng ngardd Eden. (4) Gwaredwr yn cael ei addaw. f b (5) Hanes Joseph yn breuddwydio ac yn cael ei werthu. Genesis xxxvii. (6) Hanes Moses yn cael ei guddio. Merch Pharaoh yn ei waredu. Exodus ii. I -1 1. (7) Hanes Samuel yn gwasanaethu r Arglwydd. 1. Samuel iii. (c) Y TKSTAMKNT NEWYOU. Yr hanesion canlynol :— (1) Yr angel yn "cyfarch" y Fair Forwyn ) (2) Yr Iesu yn cael ei eni ym Methlehem S. Math. i. a ii. (3) Y bugeiliaid a'r doethion yn dyfod i weled y baban Iesu S. Luc i. a ii. (4) Yr Iesu yn cael ei groeshoelio S. Luc xxii.-xxiv. (5) Yr Iesu'n adgyfodi o'r bedd, &c. Duw Fab. (6) Yr lesu'n esgyn i'r nefoedd (7) Yr Yspryd Glin yn disgyn o'r nef-Act ii. 1-4 (Duw Yspryd Glân). (d) RHANNAU O'R YSGRTTHYR I'W DVSGU AR Y Cor:- Gen. i. 1 ii. 7 >'«• 2, 5, 15 S. Luc i. 28, 30—33, ^8 S. Math. i. ti S. Luc ii. 10—14 xxiii. 34, 42. 43- 4* > 5» 6- 5°. 5* J Act »• l~4- (e) GW&DDIAU :-(I) Gweddl'r Arglwydd. (2) Gweddiau syml, addas, i'w dysgu gan blant. (/) EMYNAU I'W DVSGU AR Y Cor Emyniadur 218—" Iesu roes addewid hyfryd." 847—" Hoffi'r wyf dy lin breswylfa." „ 465—" Bugail Israel sydd ofalus," n 473-" Son am y plant rhinweddol." Telyn y Perl-Pris, 3|c. yr un, neu 3s. y dwsin. Y Wasg Eglwysig, Lampeter. Y mae'r Iesu'n galw," tudalen 9. Iesu, anwyl lesu," tudalen 13. V.—I RAI DAN 6 OLD I. Y CATECISM —Y Credo a Gweddi'r Arglwydd. II. YR HEN I)ISTAMFNT.-Hanesion (I), (2), (3), (4) yn y rhestr uchod. III. Y TESTAMENT NEwVDD-Hanesion (1), (2), (3) yn y rhestr uchod. IV. I'w DvsGu-Gen. i. 1 ii. 7 iii. 2, 5-15 S. Luc i. 28, 30-33, 38 S. Math. i. 21 S. Luc ii. 10-14. Emynau 465, 473. v mae'r Iesu'n galw."

Llythyr Llundain

Llythyr Llundain. METHIANT Y GERMANIAID. Nid oes dim mwy chwerw i'r gelyn ar hyn o bryd na'r cyfaddefiad fod eu llongau tanforawl, yr unig fraich sydd gauddynt ar y yn fethiant llwyr. Dyna ydyw barn Cadben Persius, un Ag awdurdod ueillduol mewn materion llyngesol. Ysgrifenodd yn helaeth ar y pen hwn yn y Berliner Tageblatt,' un o newyddiaduron yr Almaen. Cyfaddefai mai gwan iawn ydyw llwyddiant yr byn a elwir y llongau U.' Rhybuddia y Germaniaid am beidio disgwyl gormod oddiwrth eu llongau tanforawl, am ei fod, medda!, yn dyfod yn fwy anhawdd bob dydd i agoshau at y llongau er mwyn danfon torpedo.' A ymlaen i ddweyd, Dim ond plentyu fyddai mor ffol a dywedyd mai mor- wyr gwael yw y Prydeinwyr. Gwyddant pa fodd i amddiffyn eu hunain, a rhaid fod genym gywreinrwydd digymar i ofalu peidlo syrthio i'r gwahanol faglau sydd wedi eu gosod i'n dal.' Mia Chwefror diweddaf, yr oedd y Gertiaaniaid yn bygwth suddo pob llong o'n heiddo trwy gymorih y llongau tanforawl, ond wele droa fit a haner olongau yn dyfod ao yn yn gadael ein gwlad bob wythnos YMOSODIAD ODDI UCHOD. Pan gymerwn bob peth i ystyriaetb, ych- ydig iawn o yindrechion wnaed gan longau yr awyr i ymosod ar longau y m6r. Dyma ddoabarth eto He gwelir ymffrost y German- laid yti trcl yn fethiant Gwnaeth ein hawyr- longau ni ymosodiad ar longau y gelyn sydd yn gloedig yn y Kiel Canal, ond anaml lawn y cawn y Germaniaid yn ymdrechu yn y cyfeiriad hyn, ac ni bu yr un o honynt yn lwyddiant. Er fod yr awyrlongau yn abl i beri gryn dipyn o ddiatryw, a chynyddu y mae hyn mewn cyaylltiad a'r tir; nid yw o fawr werth ar y mor. Amhoslbl ydyw taflu ergydion yn gywir pan fydd y llongau yn symud, a rhaid disgyn yn isel iawn cyn ymdrechu; y pryd hyny daw yr awyr longau o fewn oyraodd y magnelau sydd wedl eu paratol ar eu cyfer. Dyna paham y gwelwn wagedd ymffrost y gelyn, CYNILDEB Y GERMANIAID. Hawdd ydyw gweled oddiwrth y ffigyrau a gyhoeddwyd gan Mr. Forster ar ran y Llywodraeth nad yw y Germaniald yn euog o haolionl gyda golwg ar yr ariau rodder i wragedd a plant eu milwyr, Gwelir byn yn fwy amlwg mewn cydmarlaeth a'r hyn rodder yn y wlad hon i'r deiliaid. Dim ond naw swllt y mis rodder i wraig mllwrofis Mai hyd fis Hydref, a deuddeg swllt y mis yn ystod misoedd y gauaf a'r gwanwyn. Mae gwragedd ein milwyr ni yn cael o 12.. 6e. i 23s yr wythnos trwy'r flwyddyn. Yr un peth cawn wrth ystyried sefyllfa y plant. Chwe' swllt y mla delir am bob pleutyn yn Germani, ao felly derbynia gwraig a phedwar o blant 31s y mis, tra y derbynia mam yn yr un sefyllfa yn Lloegr o 25s. i 35s. 6c. yr wythnos. Amhoslbl deall pa fodd y gall gwraig a phlant yn Germani fyw ar yr arian yma, yn enwedig pan ystyrir pris uchel y bwyd yno. Felly mae Gerniani yn cynyddu gwrthwyuebiad i'r rhyfel yn myn- wesau y rhai hyn sydd yn gorfod dioddef, ac ni wna gwladgarweh, bydded mor wresog ag y bo, atal y rhal hyn yu eu gwrthwyuebiad. Ceir y milwr Prydeinig, ar y liaw arall, yn gwybod fod ei wraig mor ffortunus ynghylch arian ag y bu erioed, ac fod y evi-bl yn iawn gartref; tra y bydd ef yn gwneyd ei dipyn yn y ffesydd. Gwna hyn wahaniaeth mawr yn el ysbryd tra yn ymladd. I Y FYDDIN NEWYDD. Dywedodd y milwr enwoghwnw o Ffrainc, y Milwriad Cherfals, el fod wedi cael cyileus- dra i ymddiddan k nifer o swyddogion byddin Ffrainc yn ddiweddar iawn, gan geisio eu barn ynghylch y milwyr newydd sydd wedi dyfod i'r cyfaudir o Loegr i gynorthwyo a'r gwaith o orchtygu y Kaiser a'i ill. Geiuir v rhai newydd hyn, Byddin Kitchener," ac anmhosibl ydyw i'r swydd, JIOt] uchod siarad y I yn ddigon ucbel am  nt. Synu maeut ein bod wedi llwyddo 1-aratol nifer mor luosog mewn modd mor erte tfuoi mewn ychv- dig amser. Dywedit eu bod yu addas i gyf- arfod uurhyw fyddin y flyd, ac y maent yn sicr o ychwanegu anrhydedd i draddodiadaii arddercbog byddiuoedd P" vii.^in Fawr.

Lloffion

Lloffion Y mae yr Eisteddfod G-enedla-ethol i'w chynal yn Birkenhead y flwyddyn nesaf. Yn Llys Glasgow, ddydd Mawrth, anfon- wyd Peter Turner i saith niwrnod o gar- char am gadw pedair o goloinenod heb ganiatad yr awdurdod au. Y mae prisiau gwenith yn gostwng eto yn marchnadoedd Norfolk a Suffolk, a dydd Mercher yn Yarmouth, yr oedd y gostyngiad yn 3s. y chwaiter ar yr wythnos flaenorol. Pan allan mewn cwch ger Edermine, Wexford, syrthiodd Miss Dcra de Lavedo i'r dwfr, a achubwyd hi gan fachgen ieuanc 16 c-ed, o'r enw Lenton Murray, yr hwn oedd ar ymweliad a'r Iwerddon ar v pryd. Dydd Iau, yn y Cotton Exchange, Lerpwl, gwnawd arwerthiant ar y 'ba.l' cyntaf o'r cottwiiT newydd o'r America n budd C-ronf a. Cymdeithas y Groes Goch, a chafwyd 21 Op. am dani. Mewn canlyniad i'r gwaharddiad ynglyn a'r goleu y mae yn rhaid i bobl Tyloty Maidstone fvned i'w gwelyau am wyth o'r gIoeb bob nos ar ol Awst lofed. Y mae Bwrdd Gwarcheidwaid Bridling- ton, er mwyn cynilo, wedi penderfynu defnyddio iiiar-arene, yn lie ymenyn, a thrwy hyny arbed 7p. y mis. Tra yn ymdrochi yn Formby, cariwyd dau filwr o'r Hereford Regiment allan i'r mor gan 'current' cryf a boddwyd hwy. Dydd Sadwrn, tra yn casglu mushrooms ger Bridlington, lladdwyd Mr. Hercules Wormal, 74 mlwydd oed, gan fellten. Am absenoli ei hunan o'i long yn Lerpwl anfonwyd James Ferry, taniwr, i fis o garchar. Lladdwyd Gunner J. G. Jaffrey, o'r Aberdeen Territoria-Ia, tra yn y weithred o ysgrifenu Uythyr i'w fa.m. Noe Lun, yn ei breswylfod yn Hay-wards Heath, Llundain, bu farw Mr. Richard Marsh, y nofelydd enwog, yn 58 mlwydd oed. Dvdd Mawrth, wrth ymdrocki yn llyn y Chirk Castle, boddodd 11i5 Lucy Knollys, nith Arglwydd K no llys, ysgrifenydd cyf- rinachol y diweddar Frenin Edward, a dydd Sul y llwyddwyd i gael hyd i'w ciiorff Bu yn crganyddes Eglwys Blwyfol Chirk am flynyddau ac yr oedd yn gymeradwy iawn yn y cylch. Tra yr oedd Mr. Charles Hay, U.H., Donegal, yn pysgota ymosodwyd arno gao darw. a derbyniodd niweidiau difrifol. Yn y tlii gymerodd le yn Pentrebach, goer Merthyr dydd Sadwrn. llcsgwyd dwy ddynes a phlentyn i farwolaeth. Am uvineryd arni ddweyd fFortiwn di rvvywvd Spiritualist, or enw Barbara Henson, Sheffield, i 2p. Ymhlith y rhai a laddwyd yn y ddam- wain ddifrifol i'r Irish Mail ddydd Sadwrn vr oedd Miss Mary Pritchard, Armenia Street, Caergybi. Yr oedd ar ei ffordd i dreulio ycliydig wyliau gyda'i chwaer. Xid oedd ond 28 mlwydd oed. Dydd Sadwrn. diangodd tri swyddog Gennanaidd o'r gwers^dl yn Dyffryn Alad, LIansannan. Y mae Mr. Herbert Jones, B.A.. yr hwn er's tua chwe' blvnedd oedd yn Assistant. British Commissioner yn Niiieria, wedi rhoddi ei le i fyny er mwyn dod dro.-xdd i ymunc a'r fyddin. Brcdor o Llangernyw ydyw Mr. Jones. Mewn canlyniad i wvnt cryf chwythcdd Jamaica no- Sndwrn, y mae crydau vr -viiv,. wedi eu difetha. i radda.u.

Advertising

I ARGIIAFFU RlfAD, CYFLYM, A DESTLUS YN SWYDDFA R 1, T, A iN.