Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
8 articles on this page
PENMAENMAWKI

PENMAENMAWK. I Mae'r milwyr wedi myned 0'0 plith er dydd Llun diweddaf, a ninau yn teimlo chwithdod ar eu hoi. Ni chlywir rawyaoh tain y corn na swn traed yn gorymdeithio o fau i faa. Bu'r 17tn Battalion Lancashire Fusiliers yo-y p.wyf ain dri mis, ac enillasaot iddy»t hunaia barch pawb a gair da am eu hyroddyg- iad tra yma. absenold«b y Ficer yn Ffrainc, bu'r Parch. T. D. Jones yn gweithredu fel eaplan. Daeth i adnabod Ilawer o honynt. Deallwn fod tua 900 o leiaf yn Eglwyswyr proffesedig. nes oedd rhaid cynal dau Church Parade bob Sul am am nad oedd lie iddynt I gyd ar unwaith yn Eglwys Saut Seiriol. Nid aughofir yn fnan y gwasanaetbau hyny Y Sul diweddaf anerchwyd hwynt gan y Parch Griffith Mathews (yr hwn erbyn hyn sydd wedi dychwelyd gartref) a'r Parch. T. D. Jones, Cafoad yr olaf y fraint o ffarwelio a hwynt uos LUll yn yr orsaf a mawr yr ysgwyd Haw, nes iddo bron a methu symud ei fraich dranoeth. Agorwyd y Neuadd Eglwysig fel Recreation Room' i'r milwyr Yuo yr oeddynt yn ysgrifenu eu llythyrau ac yn cynal cyngherddau. Goialwyd am 'games' iddynt a pharotowyd Huniaeth ar eu cyfer am brisiau isel gan amryw o foneddigesau y He. Derbyn- iodd nifer fawr gopi o'r .Testament, Newydd ar yr amod iddynt ddarllen penod bob dydd, a chario'r ilyfr yn eii pocedau bob amser. Nid oedd angen i n1 ofyn i'r un o honynt dderbyn y Testament. Gofynasaot amdano, a chyn pen wythnos rhaid oedd anfon am ragor. Gwuaed hyn fwy nag uuwaith. Bydd yn dda gan y Parch. R. R Roberta, ysgrlfenydd y Gymdeithas Ddirweatol yn yr JSsgobasth, wybod nad esgeuluswvd y pwno dirwestol. Cawsoni fod rhai o'r mHwyr heb brofi dafn arioed. Mewn un cyfarfod a gyn- haliwyd, arwyddodd dros 100 y pledge, ac nid ':lyna', cw b yn ystod y tri mis. Rob nos Sal am 8, cynhaliwyd I at home i'r milwyr. Yr ottdd y neuadd yn llawn iir cyfarfod hwnw bob amser Kin harfer oedd canu emynau, ofrrvmu gweddi, as anerch y dynion. Am wfändaw a defosiwn nid oes euro ar y milwr. Baaseoh yn clywed pin yn disgyn. Daeth nifer o foneddigesau a boneddigion o dro 1 dro i ganu ac i ddifyru'r mHwyr. Diolehwn iddynt am P-i. i Cti redigrwydd. Cawsom lythyr oddiwrth uu or milwyr ychydig ddyddiau wadi ei ymadawiad, a dyna beth ddywedai :— 11 suppose you will feel something is abort over there uow that we baTe left, but I may say that I would give something to hitys that Y.M.C.A.ofyours here under the same control.' Dylaswn ddweyd i ni gario'r gwaith ymlaen ar linellau r Y.M.C.A., oherwydd fod y gym- deithaa hono wadi cael proftacl helaeth gyda milwyr oud yr Kglwyswyr yn y lIe ofalodd am yr adr.oddau, ac aelodau'r Eglwys yn irwain Treuliodd amryw oritil ymhlith v milwyr Mr. W. T. Key oedd llywydd pwyllgor y dynion Mrs. Matthews yn arwain gwaith y boneddigeaau, a Mrs. U. T. Hughes yn ysgrtfenyddes. Mawr ddiolch iddynt. Yr oedd si fod y Parch. T. D. Jones am eu dilyn i'w He newydd, end nid oes sail am hyny. Gwyddom y buaaai'n dda ganddo fyned pe byddai modd, ond mae'r caplan o'r Morfa yn su gwasanaethu yu awr. Y FICHU.—Mae'r near, T Parch. Griffith Matthews, yn 010 Ffrainc er deohrett'r mis. Bu yn gaplan yn y Duchess of Westminsters War Hospital, a ohyflawnodd waith da yuo. Pwysodd yr awdurdodau arno aros yn rhagor, ond nid oedd yu medru gweled ei ffordd yn glir i wneyd hyny ar hyn obryd. Eotwrs T PUVYI. Mae'r Parch. John Jerrls wedi dychwelyd yn ol i'r plwyf ar ol yehydig seibiaut, a golwg dda amo. Clywsom fod un oedd yn gymunwr yn yr Eglwys uchod, tef y Paroh. Ll. Caradog Roberts, M.A., Stratford. wedi ei benodi yn gaplan yn y fyddin. Pob llwyddiant Fn brawd ieuanc yn el faes newydd a phwyslg. YR HAF.—Mawr yw'r dlsgwyl am dymor da, Oddiwrth yr hyn a glywn, mae pob arwydd o hyny. Cydymdølmlwn yn fawr a'r Parch. Sinnett Jones, rheithor Capel Curfg, yn ei waeledd. Gobeithiwn y caiff ef adferiad buan I'w gynefin iseliyd. Bl1 ci yn gurad yma flynyddoedd yn ol Oddiyma yr aeth yn Rheithor i Lan- ddyfnan (Mon) yn 188S, ac er bod amior mawr er hyny, mae ei gyfoedion yn sdn Ilawer am daro. -(;wyddoni fod ganddo le cynes yn ei galsn at Benmaenmawr. Brysiwch I iendio AKHOLIA-J.—Cyn i'r llinellau hyn ymddan- gos, bydd y Parch. J. L1. Richards, Dolwydd- elan, wedi yraweled &'n hysgolion dyddiol i arholi'r plant mewn gwybodaeth Ysgrythyrol. Gobeithiwn y cafodd foddhad. Mae gair da i'r yagc4 hon ana el haddysg Ysgrythyrol.

LLANDltOUWIG

LLANDlt\OUWIG. Put foddhaol fu perfformiad y gantawd yn yr Eglwys uchod y Sul o'r blaen. Dyna. farn gyffredinol; brysied yn fuan eto. Ni:wir- P^'Lrro.—Dyma gawscm Sul di- weddaf, y 27ain cynfisol, yn yrbwyr. Curad Llanrug yma, a'n curad alnau yn llauw ei le yntau. Mwy o'r yspryd yma sydd elsiau yn r eiii bod ddlm yn adoabod ein gilydd. Dlsgwyllwh weled ficer newydd Llanrug yn mhwlpud L'andlnorwlg Qto yn fuan. y DOD <): TUHNCHE-J Disgwyliwn yn ddyfal un o feohgyn y Llan yma gartref rai o'r dyddiau neaaf, sef Griffith Brown, wedi gwasanaethu yu y trenches." Yn slcr fod y disgwyliad yn Uawer mwy yn ei gartref. Mi obeifchiwn ei weled yn iach. Hefyd mae dau arall o'r ardai, un elsots wodi cyraedd, sef Robert Ellis Evans, Garnedd, wedi el glwyfo, vn gwella yu foddhaol nil dybiwii a Riohard Llestyn Jones, gynt o Terrace, Clwt y Bont, wedi enill aurhydedd o'r D.C.M. Edryched yr ardal ar y tri hyn fei dewrion fechyn Wann Cynfi, ynghyd a'r rhai sydd L, wedi syrthio ar faes y gwaed.-D.P.

IDEONIAETH ARLLECHWEDD

DEONIAETH ARLLECHWEDD. 0 dau arolyglaeth y Pareh D. TMOMA^-JONIS, Llandudno). PHNMACHNO. Dydd Gwyl loan Fedyddiwr cynhaliwyd gwasanaethau blynyddol Eglwys y plwyf. Y gweinidogion dyeithr elenl oeddynt y Parch. J. Llew. Richards, Dolwyddelan, a D. Thomaa, Dinbycb. Cymerwyd rhan hefyd gan y Parch. H. M. Jones, Bettwsycoed; T. A. Davies, Llanfihangel-y-Pennant; y Parch, M. Griffith, a'r Rheithor. Cafwyd gwasanaethau rhagorol, yn enwedig nos Iau pan yr oedd yr Eglwys yn Hawn. Chwareu- wyd yr organ gan Mr. John Williams, Bryn AweL

DEONIAETH WLADOL LLEYN

DEONIAETH WLADOL LLEYN. (0 dan arolyglaeth y Parch. J, BANGOH JONES, Edern). LLAN NOR. — Dydd mawr ydoedd dydd gwyl Sant loan Fedyddiwr yn Llanor, sef dydd cyflwyniad yr organ newydd hardd i'r Arglwydd. Er yr argyfwng difrifol presenol mae yr Eglwys uchod wedi llwyddo i gael un o'r organau mwyaf prydferth a pher ei swn, a llongyfarehwn y Rheithor a'r gynulleldfa ar goroniad eu hymdrech. Dyma drefn y gwasanaethau am y dydd :-8.30 a.m., gweinyddiad o'r Cymnn Bendigaid H p m., gwasanaeth cyflwyniad yr organ pryd y cafwyd anerchiad dda a phwrpasol gan yr Hybarch J. Lloyd Jones, M.A., oddiar Psalm ol., I, 2, 3. Dyddorol dros ben ydoedd gwrandaw ar yr Archddiacon yn olrhain hynafiaeth yr organ yn addollad y cysegr. Dyddorol iawn fuasat gwybod gwneuthurlad a threfn yr organ gyntaf y sonir am dani yn yr Ysgrythyr. Dicbon fod hyny tu hwnt i wybodaeth y byd presenol. Pa fodd bynag J Caumoiai yr anerchwr yr ofTeryn a Hongy- fitrchai yr addolwyr yn eu gwaith da yn ei cheisio. Gwasgal y priodoldeb o roddi y ganiadaeth oren i Ddnw, a dwrdiai yn dost y rhai hyny na wnant eu goreu yn yr addol- iad. Digon gwir y ceir ami i waaanaeth, yma L, el ac acw, yn farw o ddiffyg canu ni ddefn- yddia y cantorion eu lleisiau. Os bydd cyngerdd neu eisteddfod, clywir y cyfryw ral yn eu goreu, ni chredant gyda'r bardd u Uno wuawn fel hyn i ganu Anthem clod ein Harglwydd mawr Dylasid dweyd i'r clerlgwyr orymdelthio yn en gwenwisgoedd o'r Ysgol Genedlaethol i'r egl wys cyn dechreu y gwasanaeth. Daeth cynulleldfa fawr ynghyd, a chafwyd gwasan- aeth addas ac urddasol—y gwasanaeth yn cael ei ddarllen gan y rheithor, sef y Parch. T. E. Sheppard Jones, a'r llith gan y Parch. J. Daniel, rheithor Llandudwen. Chwareu- wyd yr hen organ, yn y prydnawn, gan Miss Sheppard Jones, a chyda Haw, hi ydyw organ- yddes alluog a ffyddlawn yr Eglwys. Dech- reuwyd y gwasanaeth hwyrol am salth, pryd y rhoddwyd datganiad ar yr organ newydd gan Mr. Oldfield, organydd Eglwys S. Deiniol, Criccleth. Y darnau chwareu- wyd ydoedd y rhai a gan!yn:—' Festive Mareb,' Pilgrini's Song of Hope,' Andanti,' Coronatiou March (Le Prophete). Doeth fu Mr. Oldfield yn el ddewisiad o'r darnau, gan fod eu detholiad yn gofyn yr oil o'r organ, yr hyn a fwynhawyd yn fawr gan y gynulleldfa. Yn ychwanegol, cafwyd dwy gin gysegredig yu hynod feiatrolgar, sof Abide with me' ac Onid oes balm yn Gilead' gan Miss May Jones, Llanddewi- brefi. Canodd y cor hefyd yr anthem Dyma y Dydd,' ynghyd a Uawer o emynau addas yn hynod eff'eithiol. Gwelir fod y sawl a ddaeth ynghyd wedi cael gwledd gwerth ei chofio a dyna ydoedd tystiolaeth pawls. Rhaid yw dweyd gair am lletygarwch teulll y Rbeithor. dy.. Yr oeddynt oil yn bresenol oddigerth y mab hynaf, sef Dr. Sheppard Jones. Dian- genrhaid yw dweyd na chawaai neb o'r gwahoddedigion fyned ymaith ar eu cythlwng, a gwelwyi y rhai canlynol yn bresenol:-—Yr Archddiacon; Parch. J. a Mrs. Daniel, Llandudwen; Parch. R. a Mrs. Cyn- felin Jones a Miss Jeffooat; Parch. W. Williams, Nefiu; Parchn. 1. Edwards a T. Woodings, Pwllheli; Parchn. O. Thomas a Mrs. Thomas, Tydweiliog; Parch. W. S. Williams a Mrs. Rudd, Bottwnog; alt Parch. J. Bangor Jones, Edern Mr. C. H. Lloyd Edwards, J.P., Nanhoron; Mr. a Mrs. Robert*, Hope House, Pwllheli Mrs. Roberts, Ficerdy, Cohryu Bay; Mrs. Pritchard, Caeaugwynion; Miss Evans, The Cottage Dr. Augustus-Evans, Pontycribln; Mr. a Miss Evans-Hughes, Bodfil; Mr. a Mrs. Jones, Cefumine; Miss Dora Owen a Mr. Oldfield. LLOSGYI ARCUTAD—Bydd yn dda gan luaws cyfeillion y Parch. W. Williams, curad Nefin, glywed iddo fyned yn llwyddianus trwy ei ar- holiad yn Durham, am y radd o B.A. Llon- gyfarchwn ef ar ei ddyrchafiad, a dymunwn iddo hir oes yn Ngwinllan yr Arglwydd.. TTDWEIUOG. — Da genym glywed am lwydd- iant Master Trevor Thomas, mab y Parch, a Mrs. Thomas, Ficerdy, i fyaed I mewn i ysgol uwchraddol Leatherhead. Gwyddom ei fod yn fachgeu taleutog, a hyderwn glywed y bydd yn fuan wedi cyraedd nod uchel mewu bywyd. GWAKLKDI> —- Dylasem ddweyd i'r Deon Gwladol gael el aaalluogi trwy waeledd i fod yn bresenol yn Llan nor. Hyderwn ei fod erbyn hyn wedi gwella Uawer, ac y bydd yn fuan yn el gynefin fecbyd. -

iPENTRAETH I

PENTRAETH. ARDDOMAD DWTLAW.— Dydd Sadwrn di-i weddaf am 2.30 o'r gloch, bu Arglwydd Es-j gob Bangor yma yn gweinyddu y ddefod gysegredig o arddodiad dwylaw ar naw-ar- hugain o bersonau o'r plwyfi canlyaol :— Pentraeth, Llansadwrn, Penmyuydd, Llan- ddyfuan, Llanfair M.E., Llanddona a Llaneug- grad. Gyda ei Arglwyddiaetb yr oedd y Parch. W. Williams, M.A., Caplan yr Esgob. Yr oedd hefyd yn bresenol (gyda chynulliad mawr o Eglwyswyr y plwyf), yr offeirlaid canlynol :-Parcbn. O. Harding, B.A., Llan- ddyfnan T. Davies, B.A., Ponmynydd B. Thomas, B. D., Llanddona; H. W. Jones, Llanbedrgooh; S. Williams, Llanfair M.E., a D. J. Davies, B.A., LlanBadwrn. Darllenwyd y rbagymadrodd gan y rheithor, y Parch. E Howeil, M A., Deon Gwladol. Gwasan- aethwyd wrth yr offeryn gan Mrs. Howell. Ymysg y deg ymgeisydd o Bentraeth gwel- wyd dan mewn Khaki-sef Private Hugh Jones a Private Ellis Jones (brodyr), R W.F. Bantam Battalion, y rhai a ddaethant yr holl flfordil o Deganwy, ger Llandudno, i gael eu conffirmio. Meibion yw y ddan filwr feuanc I Mr. Hugh Jones, Bragdy, Pentraeth. Mae brawd iddynt, William, yn garcharor yn Ger- mani er mis Medl. Da iawn oedd genym weled y deg n Bentraeth i gyd yn cyfranogi o'r elfenau Sanctaidd yn y Cytnun Bendigaid yn eglwys St. Mair, y Sul, a'r diwrnod dilynol ar ol eu Conflirmasiwn. Boed iddynt fendith y nefoedd i barhau yn ffyddlon hyd angeu fel y caffont goron y bywyd !—Gthtb.

RHOSYBOL

RHOSYBOL. 'Nid lleiaf ymhlith miloedd Twrcelyn yw Rbosybol yn ei ran yn y frwydr fawr. Y mae yma 'ychydig enwau,' diolch am hyny. Efallal na allwn hawlio mwy na phump heb fyn'd dros y terfynau, sef Evan Roberts, Foel John Hughes, Rose Hill; Lance Corporal Jones, Penrhyn Mawr; Lieut. H. Peris Roberts, Ficerdy, a John Price, Glangors- tri Eglwyswr yn y pump. Mewn arian gwnaeth y plwyf yn rhagorol. Cyfranodd at wahanol achosion mewn cysylltiad a'r rhyfel o 80p. i 90p. Oni dywedir fod yma o leiaf 30 o ddynion leuainc ddylent ar bob cyfrif fod dan arfau. Er pan dorodd y rhyfel allan y mae y chwiorydd ar y blaen mewn gwelthred- oedd da. Y fFurf olaf a ymwisgodd yw casg- lu wyau ar gyfer y mflwyr claf. Casglwyd rhai canoedd gan y Misses Roberts, Ficerdy. MON A MILWYR.—Rhaid addef y gwir, nid yw meibion Mon mwyach yn haeddu cael eu galw gwyr mawr Mon.' Dyma'r ffeithian, barned y darllenydd. Poblogaeth Mon, 50,928 gwrywiald, 24,526. Dyweder fod eu haner rhwng 19 a 39, y mae yna felly 12,263 yn wyr o ryfel. Tybier fod pymtheg y cant yn anaddas i ryfel, a 25 y cant a'u beisieu adref, y mae yma eto 6,683 yn abl i fod dan arfau. Ond nid oes ragor na 1,500 dan arfaa Felly y mae yn M6n bum' mil a phedwar ugain o shirkers.' Pe tynid Caergybi, Llanerchymedd, ac Amlwch, allan o'r 1,500, byddai arnom gywilydd enwi'r gweddlll. Hawdd fyddal i Fon godl 3,500 o ddynion dibriod rhwng 19 a 40 oed. GWElmr DPVDDIOL—Oherwydd y fantais o agosrwydd y ty i'r Eglwys, y mae Rhosybol yn un o'r plwyfi yn Mon lie y ceir ymbiliau, gweddiau, deisyfiadau, a thalu diolch bob boreu yn yr Eglwys er pan dorodd y rhyfel allan. Am ddeg o'r glooh bob boreu, bydd ein ffyddlon glochydd, Mr. O. Davies, wrth lyw y gloch, yn ein hadgofio o linell dlos Eben Fardd Llau, Llan, Llan yw'r fan i fod.' Y LL.A,f YN Y DDBONIAJHH-Pa beth am gylchrediad y LLAIl erbyn hyn ? Pa le mae gwyr mawr Penrhosllugwy erbyn hyn ? Amser yn ol rhoddasant hur i'r dosbarthwr cawraidd o Rhosybol, tef Mr. O. Davies. Bydded bysbys iddynt fod O.D. heddyw yn talu am saith LLAM wythnosol, ac yn rhoddi order am ddwsin bob wythnos o hyn allan. Yn awr Amlwch, Lianerchymedd,- Yn r&s y bo I Rhosybol. Nid ydym yn arfer a betio.' Mae hyny'n grocs i drefn y brenin, neu buasem yn betio y rhoddasai O.D. ddau dro am bob un i chwi. Wait and see.'

LLANFIGAEL MON

LLANFIGAEL, MON. Y mae genym y gorohwyl trist o gofnodi angladd ein brawd ieuanc, anwyl John Henry Williams, mab Mr. John Williams (Alaw Fardd) a Mrs. Williams, Bodalaw, Llan- fachraeth, yr hyn a gymerodd le prydnawn dydd Gwener, y 25ain cynfisol, yn mynwent yr Eglwys henafol uchod. Yr oedd ein brawd ieuanc ya dal y swydd o 'sorting clerk yn y Post Offioe yn Manchester, ac wedi dod adref 1 Lanfaehraeth gyda'i wraig a'i blant am el holidays,' ond cymerwyd ef yn glaf ac wodi ychydig ddyddiau o aalweh, bu farw yn dra annlsgwyliadwy er galar i'r teulu a'r trigolion yn gyffredin. Yr oedd yn ddyn ieuanc meddianol ar dalentau o radd uchel os edrychwn arno fel dinesydd neu Eg- lwyswr. Ymunodd pan yn ieuanc &'r fyddin, ac yr oedd wedi cyraedd y radd o Corporal, a phe buasai wedi aros ynddi yn ddiameu buasai wedi dringo yn bur uchel. Perthynai i'r gatrawd enwog, y 22nd Cheahires, a bu am flynyddau yn yr India, Madras, Quetta, a Bombay. Rhoddwyd ni ar ddeall ei fod yn awyddus iawn i ymuno pan dorodd allan y rhyfel, a phe buasai el iechyd yn caniatau, buasai wedi myned allan gyda'r cyntaf i wueyd ei oreu yn erbyn gelyu el wlad a'i fienln. Pan oedd yn 14 mlwydd oedd, safodd arholiad ysgrifenedig Bwrdd Addysg Feiblaidd Esgobaeth Bangor. Canmolwyd ei dri Iripyr fel rhai rhagorol, yn neillduol yr un ar y Sicramentau. Euillodd ar hwn y llawn farciau, a dyblwyd nifer y llyfrau oeddynt yn wobr, ar ei draul. Yr oedd yn ysgrythyrwr rhagorol, ac yn amddiflfynwr dewr a galluog o'r hen Eglwys Gymraeg a garai ac y perthynai iddi. Galarus yw genym feddwl fod yr Eglwyswr goleuedig a brawdfrydig a'r cenedlaethwr talentog hwn wedi cael ei gymeryd ymaith o'n plith mor ieuanc, dim ond 34 mlwyd oed. Angladd preifat ydoedd. Gwelnyddwyd yn y ty gan y Parch. D. Jones, rheithor, yn yr Eg- lwys ac ar Ian y bedd gan y Parchn. W. M. Wright, Valley, a D. Jones, rheithor. Yr oedd plethdorchau wedi ei hanfon óddiwrth Mrs. Williams, y weddw a'r plant (Biodwen baoh a Henry Tudor) Mr. a Mrs. Williams (y tad a'r fam); Nell VVilliams a W. Williams (brawd a chwaer-yng-nghyfraith), Stockport; y Parch. D. Jones a'r Misses Jones, Rheith- ordy; Maggie a Lizzie (chwiorydd); Mr. a Mrs. Owen, Victoria house Mrs. Margaret Price, Rose Place, a Miss Jones, Bons. Yr ydym yn cydymdeimlo yn ddidwyll a'r weddw a'r plant bychain ydynt wedi colli priod hynaws a thad o'r tyneraf, colli mab a brawd anwyl ac a'r perthynasau oil, lluaws o ba rai oedd wedi ymdrechu i bresenoli eu hunain yn yr angladd. Drwg yw genyf nal gallaf enwi y rhai oil ag oedd yn bresenol, Gwel- som yn eu plith y Parch. Henry Wil- liams, Cemaes, Rhydfab, dau ewyrtb, ac ewyrth arall iddo o Gaernarfon, tad y Parch. Henry Williams, curad Menal Bridge, cefnder iddo, yr hwn a luddiwyd gan amgylchiadau i fod yn bresenol.-Coksbydd.

Advertising

TELYN Y "PERL" CASGLIAD 0 GANEUON CREFYDDOL Wedi eu dethol o ol-rifynau "Perl y Plant": Gan Y Parch. DAVID JENKINS, B.A., Rheithor; a Mr. D. JENKINS, C.M., Penboyr. (Dros Bwyllgor o Gymanfa y Plant yn Nyffryn Teifi.) Llelnw fwlch a deimlld yn nglyn a Chyfarfodydd a Chymanfaoedd y Plant. Pris (Solffa) 3 c, 3s. y dwsin yn rhad drwy'r post Anfoner- MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. MAES LLAFUR UNDEB YSGOLION SUL YR EGLWYS. LLYFR Y BARNWYR ESBONIAD GAN Y PARCH. D. EDWARDES, CRYNFRYN. Pris 3 £ c,, neu 3s. y dwsin. CATECISM GAN T PARCH. W. J. E. JONES, FWHit SIIJAN. Pris h. 3c. y dwsin. fihaid anfon tdl gyda'r arckeb. MANAGBR, WBLSH CHURCH PRHSS, LAHFETHB. DETHOLIAD o EMYNAU ALLAN 0 Bymnau yr Eglwys AC Emyniadur yr Eglwys yng Nghymru YN UNOL A PHYNCIAU Y COLECTAU, YR EPISTOLAU, A'R EFENGYLAU YN Y LLYFR GWEDDI GYFFREDIN. YNGIIYD A RIIESTR 0 DESTYNAU GAN Y PARCH. D. DAVEN JONES, Ficer Llanfynydd, Ac Ysgrifenydd Mygedol Corawl Eglwysig Archddiaconiaeth Caerfyrddin. Pris 9c. drwy'r post. I'w gael oddiwrth yr Awdwr, neu MANAGER, LLAN OFFICE, LAMPETER. YR HAUL. An'oaer &1 eh.laioD am yr HAUL I MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER LLAWLYFR AT WASANAETH Y CONFFIRMASIWN, GAN Y Parch, £ LORIMER THOMAS, M.A., COLEG DEWC SANT. Pris 1 tc., r-ev. 1/3 y dwsin, yn rkad drivy1? post. CYHOEDDEDIG GAN GWAiNt Y W ASG EGLWYSIG QYMREIG, LAMPETER. p ES RHY dd HAD ODDIWRTH BESWCH MEWN ■ PUM MUNYD 134dL. a 2/9. Oylla.r Post 3c. yn chwanefol. Ni raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a Pheawch ond gofalu fod potelaid o Davies's Cough Mixture yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyc i'w deulu at holl anhwylderau y Gwddf a'r Freat. o* bydd Davies's Cough Mixture wrth law. Rhyddha y Phleem. Cynhttm y Freat CUrlayr ÄlJwyd gun bob Druggist, HUGH DAYIES, Chemist, MACHYNLLETH. THE GREATEST REMEDY OF THE AGE m. CURES RELIEVES TOOTHACHE HEADACHE EFFECTIVELY- CHECKS RHEUMATISM, NEURITIS, &c.,i Recommended by the Medical Profession and pronounced to be SAFE. SURE. PALATABLE, Pricea Single Powders, Ihd. each. Boxes o f 1 dozen, m To be obtained of all Chemists and Stores j or direct from the Manufactory, Dewi House, Ann Street, LLANELLY. 28 EDITIONS PRINTED ALREADY THE EVER POPULAR HFMN BOOR HYMNAU YR EGLWYS (ELI8 WYN 0 WYRFAI) Words only, la,, is. 3d. lis. 6d Worda only, large type, 2a., 2s. 6d., 4a. Qd. Worda and Music (Old Notation), 2a 6c., Scs Words and Music (Solfa), 2s. 6d., 11., fie Special and Reduced Tetvu for Choir* an Application COMMON PRATER and HYMNAUR EGLWYS bound together in one volume. Just the thing for a Birthday or Christmas Present, or for a Sunday School Prize. Issued two styles Leather, gilt edges, 3/6 Cloth, red adges, if6. CARMARTHEN: Published by W. SPURRELL & SON 611 Argraphwycl a chyhoe-ddwyd gan GwmtlÍ y Wa^g Eglwysig, ac argraphvddof Gymreig, Cyfyngedig, Caxton ITall Gorphenaf 2. 19*5. i