Hawlfraint

Mae hawlfraint yn bodoli yn y rhan fwyaf o weithiau a grëwyd yn ystod cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf a rhoddwyd ystyriaeth ofalus i'r modd y dylid trin a thrafod yr hawliau oedd ynghlwm â'r eitemau a oedd i'w cynnwys yn yr adnodd hwn. Gwnaed pob ymdrech gan y partneriaid i sicrhau eu bod yn ymdrin â hawliau yn gyfrifol a chytbwys ac wedi gweithredu yn ddidwyll bob amser.

Os oes gennych hawl dros eitem(au) sy'n rhan o'r adnodd hwn ac yn gwrthwynebu'r defnydd a wneir ohono, gallwch wneud cais i'w dynnu oddi ar y wefan drwy ysgrifennu at takedown@llgc.org.uk. Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn unol â Pholisi Hysbysu a Chymryd i Lawr Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Os ydych yn gwybod am achosion ble nad yw'r deiliaid hawlfraint wedi eu cydnabod yn gywir, gallwch roi gwybod i ni drwy lenwi'r Ffurflen Ymholiadau Arlein.

Rydym wedi ceisio cyflwyno gwybodaeth am hawlfraint mewn dull eglur a chryno a gofynnwn yn garedig i chi barchu'r hawliau sy'n gysylltiedig â'r eitemau.

Mae'r holl eitemau sy'n rhan o'r adnodd yn perthyn i un o'r categorïau canlynol:

HAWLFRAINT

hawlfraint

Mae eitemau sydd wedi eu labelu â'r symbol hwn wedi eu gwarchod gan hawlfraint ac mae'r deiliad hawlfraint yn dymuno cadw pob hawl oni bai bod y wybodaeth sy'n cyd-fynd ag ef yn nodi'n wahanol.

Oni bai bod eithriad i gyfraith hawlfraint yn berthnasol, rhaid i chi ofyn caniatâd oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint cyn y gallwch gopïo, addasu, dosbarthu neu berfformio'r gwaith, hyd yn oed at bwrpas anfasnachol.

Os hoffech ragor o wybodaeth am hawlfraint eitem(au), dylech gysylltu â'r sefydliad sydd wedi cyfrannu'r eitem(au) i'r project.

NOD PARTH CYHOEDDUS

nod parth cyhoeddus

Mae eitemau sydd wedi eu labelu â'r symbol hwn allan o hawlfraint ac felly'n rhydd o unrhyw gyfyngiadau dan gyfraith hawlfraint.

Gallwch ei gopïo, ei addasu ei ddosbarthu a pherfformio'r gwaith, hyd yn oed at bwrpas masnachol, heb ofyn caniatâ;d.

Wrth ddefnyddio eitem, buasem yn ddiolchgar petaech yn rhoi cydnabyddiaeth i'r sefydliad sydd wedi cyfrannu'r eitem i'r project.

ANHYSBYS

anhysbys

Mae statws hawlfraint yr eitemau sydd wedi eu labelu â'r symbol hwn yn anhysbys yn yr ystyr nad oes modd adnabod neu olrhain deiliad hawlfraint posibl drwy chwiliad rhesymol.

Os hoffech chi gopïo, addasu, ddosbarthu neu berfformio'r gwaith, cadwch mewn cof y gallai fod dan gyfyngiadau hawlfraint.

Os oes gennych wybodaeth a allai ein cynorthwyo i adnabod neu leoli deiliaid hawlfraint, llenwch y Ffurflen Ymholiadau Arlein os gwelwch yn dda. Buasem yn falch o glywed gennych.

Os ydych yn ddeiliad hawliau ar gyfer unrhyw waith ar y wefan ac yn gwrthwynebu'r defnydd a wneir ohono, gallwch wneud cais i'w dynnu oddi ar y wefan drwy ysgrifennu at takedown@llgc.org.uk. Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn unol â Pholisi Hysbysu a Chymryd i Lawr Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

CC BY-NC-SA

CC BY-NC-SA

Mae'r eitemau sydd wedi ei labelu â'r symbol hwn dan hawlfraint ac wedi eu cyhoeddi dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike.

Byddwch yn rhydd i gopïo, dosbarthu, arddangos, neu berfformio'r gwaith, ac i wneud gweithiau deilliadol ohono, dan yr amodau canlynol:

  • Cydnabyddiaeth - Rhaid i chi roi cydnabyddiaeth i'r deiliad hawlfraint.
  • Anfasnachol - Ni chaniateir i chi ddefnyddio'r gwaith hwn at bwrpasau masnachol.
  • Rhannu yn yr un modd - Os byddwch yn addasu, trawsnewid, neu adeiladu ar y gwaith hwn, caniateir i chi ddosbarthu'r gwaith dan drwydded yr un peth â hon yn unig.

Os hoffech chi ddefnyddio eitem(au) ar gyfer unrhyw bwrpas arall neu wneud cais am fersiwn ansawdd uwch o'r eitem, dylech gysylltu â'r sefydliad sydd wedi cyfrannu'r eitem i'r project.

Rhagor o wybodaeth am y drwydded.

Metadata a gwybodaeth destunol arall

Mae metadata (gwybodaeth am yr eitemau) a gwybodaeth destunol arall a ysgrifenwyd ar gyfer yr adnodd wedi ei gyhoeddi dan drwydded CC-BY-NC-SA a dylid rhoi cydnabyddiaeth i'r sefydlia(au) sydd wedi cyfrannu'r eitem(au) perthnasol i'r project.

Mwy o wybodaeth am yr agwedd hon o'r project

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am hawlfraint eitem(au) penodol, cysylltwch â'r sefydliad a gyfrannodd yr eitem(au) i'r project.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth gyffredinol am yr agwedd hon o'r project, llenwch y Ffurflen Ymholiadau Arlein os gwelwch yn dda.