Hawlfraint

Mae hawlfraint yn bodoli yn y rhan fwyaf o weithiau a grëwyd yn ystod cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf a rhoddwyd ystyriaeth ofalus i'r modd y dylid trin a thrafod yr hawliau oedd ynghlwm â�r eitemau a oedd i�w cynnwys yn yr adnodd hwn. Gwnaed pob ymdrech gan y partneriaid i sicrhau eu bod yn ymdrin â hawliau yn gyfrifol a chytbwys ac wedi gweithredu yn ddidwyll bob amser.

Os oes gennych hawl dros eitem(au) sy'n rhan o'r adnodd hwn ac yn gwrthwynebu�r defnydd a wneir ohono, gallwch wneud cais i�w dynnu oddi ar y wefan drwy ysgrifennu at takedown@llgc.org.uk. Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn unol â Pholisi Hysbysu a Chymryd i Lawr Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Os ydych yn gwybod am achosion ble nad yw'r deiliaid hawlfraint wedi eu cydnabod yn gywir, gallwch roi gwybod i ni drwy lenwi'r Ffurflen Ymholiadau Arlein.

Rydym wedi ceisio cyflwyno gwybodaeth am hawlfraint mewn dull eglur a chryno a gofynnwn yn garedig i chi barchu�r hawliau sy�n gysylltiedig â�r eitemau.

Mae�r holl eitemau sy�n rhan o�r adnodd yn perthyn i un o�r categorïau canlynol:

HAWLFRAINT

hawlfraint

Mae eitemau sydd wedi eu labelu â�r symbol hwn wedi eu gwarchod gan hawlfraint ac mae�r deiliad hawlfraint yn dymuno cadw pob hawl oni bai bod y wybodaeth sy�n cyd-fynd ag ef yn nodi�n wahanol.

Oni bai bod eithriad i gyfraith hawlfraint yn berthnasol, rhaid i chi ofyn caniatâd oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint cyn y gallwch gopïo, addasu, dosbarthu neu berfformio�r gwaith, hyd yn oed at bwrpas anfasnachol.

Os hoffech ragor o wybodaeth am hawlfraint eitem(au), dylech gysylltu â�r sefydliad sydd wedi cyfrannu�r eitem(au) i�r project.

NOD PARTH CYHOEDDUS

nod parth cyhoeddus

Mae eitemau sydd wedi eu labelu â�r symbol hwn allan o hawlfraint ac felly�n rhydd o unrhyw gyfyngiadau dan gyfraith hawlfraint.

Gallwch ei gopïo, ei addasu ei ddosbarthu a pherfformio�r gwaith, hyd yn oed at bwrpas masnachol, heb ofyn caniatâ;d.

Wrth ddefnyddio eitem, buasem yn ddiolchgar petaech yn rhoi cydnabyddiaeth i�r sefydliad sydd wedi cyfrannu�r eitem i�r project.

ANHYSBYS

anhysbys

Mae statws hawlfraint yr eitemau sydd wedi eu labelu â�r symbol hwn yn anhysbys yn yr ystyr nad oes modd adnabod neu olrhain deiliad hawlfraint posibl drwy chwiliad rhesymol.

Os hoffech chi gopïo, addasu, ddosbarthu neu berfformio�r gwaith, cadwch mewn cof y gallai fod dan gyfyngiadau hawlfraint.

Os oes gennych wybodaeth a allai ein cynorthwyo i adnabod neu leoli deiliaid hawlfraint, llenwch y Ffurflen Ymholiadau Arlein os gwelwch yn dda. Buasem yn falch o glywed gennych.

Os ydych yn ddeiliad hawliau ar gyfer unrhyw waith ar y wefan ac yn gwrthwynebu�r defnydd a wneir ohono, gallwch wneud cais i�w dynnu oddi ar y wefan drwy ysgrifennu at takedown@llgc.org.uk. Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn unol â Pholisi Hysbysu a Chymryd i Lawr Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

CC BY-NC-SA

CC BY-NC-SA

Mae�r eitemau sydd wedi ei labelu â'r symbol hwn dan hawlfraint ac wedi eu cyhoeddi dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike.

Byddwch yn rhydd i gopïo, dosbarthu, arddangos, neu berfformio�r gwaith, ac i wneud gweithiau deilliadol ohono, dan yr amodau canlynol:

  • Cydnabyddiaeth � Rhaid i chi roi cydnabyddiaeth i�r deiliad hawlfraint.
  • Anfasnachol � Ni chaniateir i chi ddefnyddio�r gwaith hwn at bwrpasau masnachol.
  • Rhannu yn yr un modd � Os byddwch yn addasu, trawsnewid, neu adeiladu ar y gwaith hwn, caniateir i chi ddosbarthu�r gwaith dan drwydded yr un peth â hon yn unig.

Os hoffech chi ddefnyddio eitem(au) ar gyfer unrhyw bwrpas arall neu wneud cais am fersiwn ansawdd uwch o�r eitem, dylech gysylltu â�r sefydliad sydd wedi cyfrannu�r eitem i�r project.

Rhagor o wybodaeth am y drwydded.

Metadata a gwybodaeth destunol arall

Mae metadata (gwybodaeth am yr eitemau) a gwybodaeth destunol arall a ysgrifenwyd ar gyfer yr adnodd wedi ei gyhoeddi dan drwydded CC-BY-NC-SA a dylid rhoi cydnabyddiaeth i�r sefydlia(au) sydd wedi cyfrannu�r eitem(au) perthnasol i�r project.

Mwy o wybodaeth am yr agwedd hon o�r project

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am hawlfraint eitem(au) penodol, cysylltwch â�r sefydliad a gyfrannodd yr eitem(au) i�r project.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth gyffredinol am yr agwedd hon o�r project, llenwch y Ffurflen Ymholiadau Arlein os gwelwch yn dda.